Feieravdelingen

Feiervesenet utfører lovpålagte oppgaver slik som feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

I dag er det fire ansatte i avdelingen, 1 feiermester 2 svenner og 1 feier, disse har ansvar for feiing og tilsyn av 10 000 piper i Kongsvinger og Grue kommune. Vi er stasjonert på Kongsvinger brannstasjon.

I forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg (pipe og ildsted) tas det sikte på å overføre ressurser fra tradisjonell feiing til også å omfatte tilsyn med fyringsanlegget. Endringen medfører at feieren nå kan tilby den enkelte eier / bruker av fyringsanlegget nødvendig informasjon og veiledning.

Avdelingen har brannforebyggende arbeid i fokus, tanken er at den enkelte feier og husstand med felles anstrengelser skal kunne forebygge og motvirke at branntilløp og at andre farlige situasjoner oppstår.

Kontakt oss
Leder Bolig seksjonen Kjetil Strandseter
Tlf: 99 08 24 46

Feiersvenn Rune Foseid
Tlf: 99 27 41 42

Feiermester Per Even Larsen
Tlf: 90 01 69 99

Feiersvenn Rune Haugen Larsen
Tlf: 41 64 19 08

Feiersvenn Stephan Slartmann
Tlf. 47 24 88 07

Feier Bjørn Stian Sæther
Tlf.95 75 54 45

Lærling Ellen Synnøve Mellby Jensen

E-post: postmottak@gbi.no

Les mer om feiing og tilsynLes mer om gebyr