Feieravdelingen – Gebyr

Feie og tilsynsgebyr fastsettes av kommunestyret i hver enkelt kommune.
Den fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette innebærer at gebyret kun skal dekke den reelle kostnaden.

Innkreving av gebyr
Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn er gjennomført, men gjelder for kalenderåret uansett når i kalenderåret tjenesten finner sted. Forskriften gir adgang til å feie eller føre tilsyn etter behov og gebyret fordeles i forhold til dette. Dette innebærer at feier- tilsynsavgiften for Kongsvinger og Grue kommune er fordelt over fire år.

Gebyr kan innkreves ved ikke utført feiing dersom:

Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler her funnet at det ikke er nødvendig.
Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget fordi eier eller bruker ikke har vært tilstede, og ikke har lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.
Feiermesteren har etablert ordning med periodevis innkreving av gebyr av hensyn til et rasjonelt innkrevingssystem, f. eks. årlige eller terminvise betalinger, og at lovbestemt feiing foregår etter en rullerende plan.

Gebyrfritak
Forutsetningen for gebyrfritak er at ildstedet ikke er i bruk og at eier søker feiermester skriftlig i rimelig tid.
Feiervesenet kan føre tilsyn med at ildstedet ikke er i bruk.

Tilfredsstillende sikring mot bruk vil normalt være en fysisk atskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet) og skorsteinen. Dette kan skje ved å fjerne røykrørstilkoblingen og mure igjen hullet i skorsteinen. Alternativt kan man merke ildstedet ved plombe eller segl.

Finn skjemaer under selvbetjening

<- Tilbake