Forebyggende – Våre arbeidsoppgaver

Innsats og arbeidsoppgaver
Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker.
Gjennomføre brannforebyggende tilsyn
Gjennomføre brann- og ulykkesforebyggende tilsyn og saksbehandling i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane.
Bistå ved byggesaksbehandling for å sikre riktige forutsetninger i nye bygg.
Bistå ved branntekniske befaringer av bygg
Opplæring, kurs og øvelser for brannvernledere og andre ansatte i både statlige, kommunale og private virksomheter

Fokusområder for informasjons- og motivasjonstiltak
Eldre. Statistikk viser at det er et økende antall eldre som omkommer i brann. Trenden er at eldre skal bo i egne boliger så lenge som mulig, derfor kan motivasjonstiltak i form av informasjon og holdningsskapende arbeide er være helt avgjørende for eldre og uføres sikkerhet.

Barn og unge. Skoleundervisning har en målsetning om å bedre brannvern og holdninger i skolesituasjonen, samt å tilføre mer kunnskap om brannvern, bedre holdninger til liv og verdier, som elevene bringer med seg hjem og videre i livet

<- Tilbake