Om GBI – Utvidet informasjon

Vår visjon og målsetning
Næringsliv og offentlige funksjoner i våre kommuner utgjør viktige arbeidsplasser for hele regionen og store branner og ulykker vil kunne få store konsekvenser.
Det er viktig å gi kommunenes innbyggere en høy grad av sikkerhet når det gjelder brann og ulykkesvern. For å oppnå dette må man ha god beredskap både for de mindre dagligdagse hendelsene samt for større branner og ulykker.

Kongsvinger, Eidskog og Grue skal gjennom vårt forebyggende arbeid bli blant de mest brannsikre kommuner i landet og skal ha en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker.

Utrykningstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte industriområder. Utrykningstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter.

Ledelse
Glåmdal brannvesen IKS er et interkommunalt selskap der Kongsvinger, Eidskog og Grue kommune er deltakere/eiere. Representantskapet er organisasjonens høyeste organ og består av 2 representant fra hver av eierkommunene, mens styret består av 2 representanter fra Kongsvinger, Eidskog og Grue med tillegg av 1 ansatt representanter.
Brannsjefen har ansvaret for den daglige driften og har en ledergruppe bestående av lederne i de ulike avdelingene.

Ansatte
Det er i underkant av 80 ansatte i GBI som er organisert med fem avdelinger (beredskap, administrasjon, forebyggende, feier og kompetanse). Av de ansatte tjenestegjør ca 64 i beredskapsavdelingen, 4 på forebyggende avdeling, 3 i administrasjonen og 7 i feieravdelingen. Minste bemanning i GBI er 8 personer på vakt – 2 i døgnvakt og de øvrige hjemmevakt. I tillegg kommer en vakthavende brannsjef med hjemmevakt

Formål og ansvarsområde
Virksomhetens formål er, på vegne av deltakerne (Kongsvinger og Grue kommune), å ivareta de oppgaver som deltakerne er pålagt i henhold til Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets rednings oppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven §§ 9 og 11)

Virksomheten har ansvar for beredskap mot akutt forurensning i henhold til avtale om interkommunalt samarbeid i IUA region II, kfr. Lov om forurensninger og om avfall.

Virksomheten kan selge konsulenttjenester og andre tjenester, drive kurs og opplæringsvirksomhet, samt påta seg inntektsbringende oppgaver som naturlig hører til virksomhetens fagområde. Omfanget av slike tjenester og tilleggsoppgaver skal begrenses til hva styret finner forsvarlig innenfor den kapasitet virksomheten antas å ha, og under hensyntagen til forsvarlig ivaretakelse av virksomhetens primæroppgaver